image_pdfimage_print

Łączenie z bazą danych MySQL za pomocą PHP

Teraz zaczyna się faktyczne kodowanie po stronie serwera. Utwórz klasę PHP, aby połączyć się z bazą danych MySQL. Głównym celem tej klasy jest otwarcie połączenia z bazą danych i zamknięcie połączenia, gdy nie jest to potrzebne. Utwórz dwa pliki o nazwie db_config.php i db_connect.php

db_config.php – będzie miał zmienne połączenia z bazą danych
db_connect.php – plik klasy do połączenia z bazą danych

Poniżej znajduje się kod dwóch plików php

db_config.php

<?php
/*
* All database connection variables
*/
define('DB_USER', "android"); // db user
define('DB_PASSWORD', ""); // db password (mention your db password here)
define('DB_DATABASE', "androidhive"); // database name
define('DB_SERVER', "localhost"); // db server
?>

db_connect.php

<?php
/**
* A class file to connect to database
*/
function podlacz() {
require_once 'db_config.php';

$con = mysqli_connect(DB_SERVER, DB_USER, DB_PASSWORD);
mysqli_set_charset($con,"utf8");
mysqli_select_db($con,DB_DATABASE);

return $con;
}
?>

Użycie: Gdy chcesz połączyć się z bazą danych MySQL i wykonać jakiekolwiek operacje, użyj klasy db_connect.php w ten sposób
$db = new DB_CONNECT(); // tworzenie obiektu klasy (otworzy połączenie z bazą danych)

Podstawowe operacje CRUD MySQL przy użyciu PHP (Create, Read, Update, Delete)

W swoim projekcie PHP utwórz nowy plik php o nazwie create_product.php i umieść następujący kod. Ten plik służy głównie do tworzenia nowego produktu w tabeli produktów.

W poniższym kodzie czytam dane produktu przez POST i przechowuję je w tabeli produktów. Na koniec odbieram odpowiednią odpowiedź JSON jako odpowiedź.

create_product.php

<?php

$response = array();

// check for required fields
if (isset($_POST['name']) && isset($_POST['price']) && isset($_POST['description'])) {

$name = $_POST['name'];
$price = $_POST['price'];
$description = $_POST['description'];

// include db connect class
require_once 'db_connect.php';

// connecting to db
$con = podlacz();

// mysql inserting a new row
$result = mysqli_query($con,"INSERT INTO products(name, price, description) VALUES('$name', '$price', '$description')");

// check if row inserted or not
if ($result) {
// successfully inserted into database
$response["success"] = 1;
$response["message"] = "Product successfully created.";

// echoing JSON response
echo json_encode($response);
} else {
// failed to insert row
$response["success"] = 0;
$response["message"] = "Oops! An error occurred.";

// echoing JSON response
echo json_encode($response);
}
} else {
// required field is missing
$response["success"] = 0;
$response["message"] = "Required field(s) is missing";

// echoing JSON response
echo json_encode($response);
}
?>
 

Dla kodu powyżej odpowiedź JSON będzie następująca:

Kiedy nie podano parametrów:

{
„success”: 0,
„message”: „Required field(s) is missing”
}

Kiedy produkt został poprawnie utworzony:

{
„success”: 1,
„message”: „Product successfully created.”
}

Kiedy wystąpił problem z dodawaniem danych:

{
„success”: 0,
„message”: „Oops! An error occurred.”
}

Czytanie wiersza z MySQL (czytanie szczegółów produktu)

Utwórz nowy plik php o nazwie get_product_details.php i napisz następujący kod. Ten plik otrzyma szczegółowe informacje o pojedynczym produkcie, przyjmując identyfikator produktu (pid) jako parametr wpisu.

get_product_details.php

<?php

$response = array();

// include db connect class
require_once 'db_connect.php';

// connecting to db
$con = podlacz();

// check for post data
if (isset($_GET["pid"])) {
$pid = $_GET['pid'];

// get a product from products table
$result = mysqli_query($con,"SELECT * FROM products WHERE pid = $pid");

if (!empty($result)) {
// check for empty result
if (mysqli_num_rows($result) > 0) {

$result = mysqli_fetch_array($result);

$product = array();
$product["pid"] = $result["pid"];
$product["name"] = $result["name"];
$product["price"] = $result["price"];
$product["description"] = $result["description"];
$product["created_at"] = $result["created_at"];
$product["updated_at"] = $result["updated_at"];
// success
$response["success"] = 1;

// user node
$response["product"] = array();

array_push($response["product"], $product);

// echoing JSON response
echo json_encode($response);
} else {
// no product found
$response["success"] = 0;
$response["message"] = "No product found";

// echo no users JSON
echo json_encode($response);
}
} else {
// no product found
$response["success"] = 0;
$response["message"] = "No product found";

// echo no users JSON
echo json_encode($response);
}
} else {
// required field is missing
$response["success"] = 0;
$response["message"] = "Required field(s) is missing";

// echoing JSON response
echo json_encode($response);
}
?>
 

Odpowiedź JSON na podstawie powyższego kodu będzie następująca:

Kiedy poprawnie pobierze informacje o produkcie:

{
„success”: 1,
„product”: [
{
„pid”: „1”,
„name”: „iPHone 4S”,
„price”: „300.00”,
„description”: „iPhone 4S white”,
„created_at”: „2012-04-29 01:41:42”,
„updated_at”: „0000-00-00 00:00:00”
}
]
}

Kiedy nie zostanie znaleziony produkt o podanym pid:

{
„success”: 0,
„message”: „No product found”
}

Wczytanie wszystkich wierszy z bazy (Odczytanie wszystkich produktów)

Potrzebujemy json, aby wyświetlić listę wszystkich produktów na urządzeniu z Androidem. Utwórz nowy plik php o nazwie get_all_products.php i napisz następujący kod.

get_all_products.php

<?php
$response = array();
require_once 'db_connect.php';
//header('Content-type: application/json; charset=utf-8');
$con = podlacz();

$result = mysqli_query($con, 'SELECT * FROM products');

// check for empty result
if (!$result === false) {
$response["products"] = array();

foreach ($result as $row) {
// temp user array
$product = array();
$product["pid"] = $row["pid"];
$product["name"] = $row["name"];
$product["price"] = $row["price"];
$product["description"] = $row["description"];
$product["created_at"] = $row["created_at"];
$product["updated_at"] = $row["updated_at"];

// push single product into final response array
array_push($response["products"], $product);
}
// success

$response["success"] = 1;

// echoing JSON response
echo json_encode($response);
} else {
// no products found
$response["success"] = 0;
$response["message"] = "No products found";

// echo no users JSON
echo json_encode($response);
}
?>
 

A odpowiedź będzie w JSON następująca:

{
„products”: [
{
„pid”: „1”,
„name”: „iPhone 4S”,
„price”: „300.00”,
„created_at”: „2012-04-29 02:04:02”,
„updated_at”: „0000-00-00 00:00:00”
},
{
„pid”: „2”,
„name”: „Macbook Pro”,
„price”: „600.00”,
„created_at”: „2012-04-29 02:04:51”,
„updated_at”: „0000-00-00 00:00:00”
},
{
„pid”: „3”,
„name”: „Macbook Air”,
„price”: „800.00”,
„created_at”: „2012-04-29 02:05:57”,
„updated_at”: „0000-00-00 00:00:00”
},
{
„pid”: „4”,
„name”: „OS X Lion”,
„price”: „100.00”,
„created_at”: „2012-04-29 02:07:14”,
„updated_at”: „0000-00-00 00:00:00”
}
],
„success”: 1
}

Kiedy nie znajdzie produktów:

{
„success”: 0,
„message”: „No products found”
}

Aktualizowanie wiersza w MySQL (Aktualizowanie szczegółów produktu)

Utwórz plik php o nazwie update_product.php, aby zaktualizować szczegóły produktu. Każdy produkt jest oznaczony pid.

update_product.php

<?php

$response = array();

// check for required fields
if (isset($_POST['pid']) && isset($_POST['name']) && isset($_POST['price']) && isset($_POST['description'])) {

$pid = $_POST['pid'];
$name = $_POST['name'];
$price = $_POST['price'];
$description = $_POST['description'];

// include db connect class
require_once 'db_connect.php';

// connecting to db
$con = podlacz();

// mysql update row with matched pid
$result = mysqli_query($con,"UPDATE products SET name = '$name', price = '$price', description = '$description' WHERE pid = $pid");

// check if row inserted or not
if ($result) {
// successfully updated
$response["success"] = 1;
$response["message"] = "Product successfully updated.";

// echoing JSON response
echo json_encode($response);
} else {

}
} else {
// required field is missing
$response["success"] = 0;
$response["message"] = "Required field(s) is missing";

// echoing JSON response
echo json_encode($response);
}
?>
 

W przypadku poprawnego wukonania odpowiedź JSON będzie następująca:

{
„success”: 1,
„message”: „Product successfully updated.”
}

Usuwanie wiersza w MySQL (Usuwanie produktu)

Ostatnią operacją jest usunięcie bazy danych. Utwórz nowy plik php o nazwie delete_product.php i wklej następujący kod. Główną funkcją tego pliku jest usunięcie produktu z bazy danych.

delete_product.php

<?php

$response = array();

// check for required fields
if (isset($_POST['pid'])) {
$pid = $_POST['pid'];

// include db connect class
require_once 'db_connect.php';

// connecting to db
$con = podlacz();

// mysql update row with matched pid
$result = mysqli_query($con,"DELETE FROM products WHERE pid = $pid");

// check if row deleted or not
if (mysqli_affected_rows($con) > 0) {
// successfully updated
$response["success"] = 1;
$response["message"] = "Product successfully deleted";

// echoing JSON response
echo json_encode($response);
} else {
// no product found
$response["success"] = 0;
$response["message"] = "No product found";

// echo no users JSON
echo json_encode($response);
}
} else {
// required field is missing
$response["success"] = 0;
$response["message"] = "Required field(s) is missing";

// echoing JSON response
echo json_encode($response);
}
?>
 

W przypadku powodzenia:

{
„success”: 1,
„message”: „Product successfully deleted”
}

w innym przypadku:

{
„success”: 0,
„message”: „No product found”
}