image_pdfimage_print

Uruchamiany usługę blokowania dostępu do usług. Jej celem jest blokowanie nieautoryzowanych dostępów do usług poprzez wyszukiwanie w logach systemowych informacji o np. błędnym haśle itp.

1. Aktualizuj bazę dostępnego oprogramowania

apt-get update

2. Zainstaluj pakiet „fail2ban”

apt-get install fail2ban

3. W katalogu „/etc/fail2ban” zostały zgromadzone pliki konfiguracyjne tego pakietu. (widok dla Ubuntu 16.04)

fail2ban
├ /action.d
│  ├ apf.conf
│  │ [...]
│  └ -xarf-login-attack.conf
├ /fail2ban.d
├ /filter.d
│  ├ /ignorecommands
│  ├ 3proxy.conf
│  │ [...]
│  └ xinetd-fail.conf
├ /jail.d
│  └ defaults-debian.conf
├ fail2ban.conf
├ jail.conf
├ paths-common.conf
└ paths-debian.conf

4. Należy włączyć sprawdzanie dla „sshd„, „sshd-ddos„, „webmin-auth” w pliku „/etc/fail2ban/jail.d/defaults-debian.conf

5. W pliku  „/etc/fail2ban/jail.conf” należy zmienić wartości domyślne dla: bantime = 60, findtime = 3600 i maxretry = 3 – wartości na obrazku w czerwonych ramkach

W tym samym pliku podane są domyślnie parametry dla kolejnych włączonych wcześniej więzień (jail)

6. Po wprowadzeniu wszystkich zmian restartujemy usługę:

services fail2ban restart

7. Sprawdzimy czy usługa działa poprawnie:

fail2ban-client

8. Wykonamy test sprawdzający czy więzienie dla Webmin-Auth działa:

– wykonaj polecenie dla sprawdzenia wpisów

fail2ban-client status

– w wyniku powinieneś zobaczyć odpowiedź systemu

Status
|- Number of jail:      3
`- Jail list:   sshd, sshd-ddos, webmin-auth

– sprawdzimy wpisy w Firewall

iptables -L -n
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
f2b-webmin-auth  tcp  --  0.0.0.0/0      0.0.0.0/0            multiport dports 10000
f2b-sshd-ddos   tcp  --  0.0.0.0/0      0.0.0.0/0            multiport dports 22
f2b-sshd      tcp  --  0.0.0.0/0      0.0.0.0/0            multiport dports 22
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain f2b-sshd (1 references)
target     prot opt source               destination
RETURN     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain f2b-sshd-ddos (1 references)
target     prot opt source               destination
RETURN     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain f2b-webmin-auth (1 references)
target     prot opt source               destination
RETURN     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

– zaloguj się na stronie „https://192.168.x.x:10000/” do konsoli Webmin w sposób prawidłowy oraz następnie wykonaj 3x błędne logowanie

– gdy zalogujemy się niepoprawnie po raz trzeci (3) to nastąpi zablokowanie dostępu dla adresu IP z którego się logowaliśmy i dostęp do strony Webmin będzie zablokowany na ustawiony wcześniej czas 60s.

 

Jeśli uzyskasz taki efekt to usługa została skonfigurowana poprawnie…